РЕШЕНИЕ №2

Относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведено гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

Избира временна осемчленна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

1.Сашка Целева – Председател

2.Екатерина Каферинова

3.Георги Янчев

4.Пламен Хаджиев

5.Радослав Димов

6.Александър Гагов

7.Тодор Ушев

8.Пламен Мавров

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2019г., Протокол №1, точка №2 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/

                                     

Коментарите са изключени!