Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  със Заповед № 1114/13.08.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за изменение на улична регулация за улица между кв.1, кв.6, в с. Кандьови, общ. Велинград – между о.т.21-22-23. С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация между о.т.21-22-23 се променя във връзка със съществуващ на място път, като се преместват о.т. 22 и 23 и се образува нова такава – 23а. Широчината на улицата се запазва 6,0 м. Дворищната регулация се изменя, като: Източната граница на УПИ XIII-Държ. се съпоставя с имотната граница на ПИ 44 в кв.1. Площта на УПИ XIII-Държ. след промените е 890 кв. м. УПИ I-45 се заличава за сметка на новообразуваната улица , а останалата част се придава към УПИ VIII-Озеленяване в кв.6. Площта на УПИ VIII-Озеленяване в кв.6 след промените е 455 кв. м. Площта на УПИ II-46,50 кв.6 след промените е 470 кв. м. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.  Промените са отразени с кафяв цвят в графичната част.   Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2 .   АМП
Коментарите са изключени!