Сесия 2019-11-26

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне общия брой на заместник- председателите на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №3

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №4РЕШЕНИЕ №5РЕШЕНИЕ №6

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №7

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии. РЕШЕНИЕ №8

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №9

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №10

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.  РЕШЕНИЕ №11

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. РЕШЕНИЕ №12

Докл.:Председател ОбС

 1. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Р България. РЕШЕНИЕ №13

Докл.:Председател ОбС

 1. Утвърждаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №14

Докл.:Председател ОбС

 1. Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград на основание чл.170, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС. РЕШЕНИЕ №15

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №16

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Паркинги и гаражи” ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №17

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на     „Хорос” АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №18

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Спорт Бееви” АД – Велинград.РЕШЕНИЕ №19

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Булгард” ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №20

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Атлетик” АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №21

Докл.:Председател ОбС

 1. Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на  Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №22

Докл.:К.Йовчева,В.Благова-Дамова

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /Елисавета Сариева/

Коментарите са изключени!