Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1990/13.12.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790 – „за Жилищно строителство“ в кв.27 по плана на с.Драгиново, община Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличните и дворищните регулационни линии не се променят. На УПИ VІІІ-790 се добавя отреждане „търговия и услуги“:

        УПИ VІІІ-790 – „Жилищно строителство, търговия и услуги“ – 460 кв.м.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІІІ-790 – свободно застрояване, както е показано в графичната част.

        Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

        Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата проект.

       Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

18.12.2019 г.

Коментарите са изключени!