РЕШЕНИЕ № 192/19.09.2019г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода  01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98, ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

                        Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от  01.01.2019г. – 31.07.2019г. включително.

            Приложение: Отчет.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №2 от дневния ред, по вх.№476/05.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!