ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35

 ОБЯВА

Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

 

       1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следният общински имот:

 - петно  с площ от 68 кв.м с предназначение за „За търговия ”, за поставяне на преместваем обект с идентификатор 10450.501.1585.1 по кадастралната карта и регистри.

 2. Определям начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 285.00лв. / двеста осемдесет и пет /лв. без ДДС.

        3. Определям стъпка за наддаване  за горепосоченото петно в размер на 28.50 лв, която представлява  10 /десет/ на сто от началната тръжна месечна наемна цена.

         4. Определям депозит  за участие в търга с явно наддаване в размер на 855.00 лв. която представлява 25 % от началната годишна месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ Общинска банка”АД  до 15,00 часа на 18.02.2020 година.

         5. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 04.02.2020 год. до 18.02.2020 год.

        6. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 10.02.2020 година до 18.02.2020 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет. 3, стая 31 в сградата на Община Велинград, находяща се на бул. „Хан Аспарух” №35.

       7. Определям краен срок за приемане на тръжни документи за участие в търга с явно наддаване до 16.00 часа на 18.02.2020 година в Деловодството на община Велинград.

       8.  В случай, че няма закупени тръжни документи в срока по т.7, повторна процедура по т.1 да се проведе на 26.02.2020 година, като удължавам срокът за продажба и внасяне на депозит  до 16.00 часа на 25.02.2020 година.

Към заявлението (по образец) за участие в търга с явно наддаване се прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

  • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
  • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
  • Декларация за оглед на помещението /образец/
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа, /когато се участва чрез пълномощник/
  • Удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
  • Копие от документа за регистрация по ЗДДС/ ако има такъв/, заверен вярно с оригинала.

       9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл. 83 ал.1, ал3, ал.4, ал.5, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград. При закупени тръжни документи и заявено участие, чрез подаване на оферта на само един кандидат, търгът с явно наддаване се отлага с една седмица. Повторна процедура по т.1 да се проведе при същите условия, час и място на 26.02.2020 година, като удължавам срока за продажба на тръжни документи и внасяне на депозит до 15.30 часа на 25.02.2020 година и определям краен срок подаване на тръжни документи 16.00 часа на 25.02.2020 година.

Д-р Костадин Коев :……………….                                                                 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                                    

Коментарите са изключени!