МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД

 

на община Велинград

   за 2019 г.

 за изпълнението

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)”

на област Пазарджик

I.          ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.      Община Велинград

       През 2019г. Община Велинград продължи да работи за подобряване качеството на живот на целевите групи от етническите малцинства.

       В Община Велинград, преобладаващото население е българско, но съвсем не е малък  и броят на представителите на ромския етнос. Населението е от различни етнически групи, със свой самобитен бит, култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята идентичност, със своите специфични знания, умения и трудолюбие  допринасят за устойчивото развитие на Община Велинград. Ромското население на Общината е съсредоточено в махалите Анезица, Асфалтова база, компактно ромско население има и в ромската махала в с. Драгиново. На територията на община Велинград има назначени двамата здравни медиатори, които са съсредоточени в  махалите Анезица и Асфалтова база. Реализирането на общинската политика за интегриране на етническите малцинства е непрекъснат процес от предприемане на мерки за подобряване условията на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа.

1.      Общински план за интеграция на ромите

          Планът за действие на Община Велинград за подкрепа на интеграционните политики за периода 2018-2020 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи. Планът за действие задава основните принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия за реализиране на съвместни програми, допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.

II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

ПО ПРИОРИТЕТИ

 ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

 

           Община Велинград има добре изградена мрежа от учебни заведения. На територията на Общината функционират общо – 4бр. СУ /средни училища/, 2бр. Обединени училица; 6бр. ОУ/основни училища/, 1бр. Професионални гимназии,1 бр. Национала гимназия по горско стопанаство , 8бр. ДГ /Детски градини/; 1бр. ЦСОП; 1бр.ЦПЛР- ОДК. През учебната 2019/2020г. броят на подлежащите за предучилищни групи са 773 деца, от които 640 са записани. Броят на подлежащите за първи клас са 410 деца, от които 337 са записани. През 2019г. създадените екипи по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, продължиха работата си. В следствие на работата на екипите бяха разкрити допълнително две паралелки в първи клас в ОУ „Неофит Рилски“.

         С цел подобряване на образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход в учебните заведения на територията на Община Велинград се прилагат следните мерки:

           В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. За реинтегрирането на децата и учениците от етническите малцинства в учебна среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище.

         За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна  индивидуална работа с изоставащите ученици. Предоставена е обща подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения, която се изразява във включване на ученици в допълнително обучение по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин. Предоставяне на компютърните кабинети и спортната база за ползване от учениците в учебните часове и свободното време.

      Голямата част от учениците от ромския етнос са включени в дейности за преодоляване на обучителните затруднения и дейности по интереси. Провежда се здравно и екологично образование в час на класа. Осигуряване са учебни пособия и материални стимули за учениците. Осигурена е безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас. Учебните заведения работят по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ към ДФ „Земеделие“. С цел обхващане и задържане на учениците от етническите малцинства ръководството на ОУ „Неофит Рилски“ е закупило велосипеди и са осигурени ботуши за учениците.

    Закупуване на техника, табла и други дидактически материали за разнообразяване на формите и методите на преподаване за повишаване на интереса към ученето. Използване на интерактивни методи и богато онагледяване на изучавания материал.

   Осигурено съвместно сътрудничество между класните ръководители, образователните и здравните медиатори, за да се осигури редовна посещаемост на учениците от ромския етнос.

Детските градини работят по НП „ Развитие системата на предучилищното образование в детската градина с допълнително обучение по български език.”

    Мотивиране на родителите и повишаване интереса към учебно възпитателния процес и подготовката на децата, чрез участието им в различни учебно- възпитателни форми, провеждани в учебите заведения– открити уроци,  родителски срещи,празнуване на празници.

   Периодично се посещават домовете на учениците в ромските квартали за разговори с родители, чиито деца не посещават училище по неуважителни причини. Провежда се разяснителна работа сред ромското население за нуждата от по-високо образование и значимостта му за техните деца.

   Организиране на „Родителска академия” в която се изнасяха беседи за здравното и педагогическо възпитание и образование на децата, осигуряване на дарения- дрехи, книжки с приказки и учебни пособия. Разширено социално посредничество чрез ангажиране на родителите и засилено партньорство с лидери от  ромската общност. Провеждат се тържества, на които се канят родители, за да се повиши ангажимента на родителите и да се засили сътрудничеството с тях. На срещите с родителите се разяснява значимостта на образованието за техните деца.

За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично организират          родителски срещи, на които разяснява предимствата при упражняването на българска реч в семейната и извън училищна среда. Основната грижа на педагозите е приобщаването им към учебния процес.

    С цел повишаване качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства Център за социално включване „Развитие“ през 2019г.  организира и проведе 2 летни училища.

       През 2019г.  услугата училищна подкрепа, предоставяна от Център за обществена подкрепа са ползвали 32 потребители. Основните дейности, които реализираме са: поддържане на връзка с училищата; оказване на съдействие за записване на децата/младежите в училище,   проследяване на посещаемостта на децата и младежите в училище; работа с родителите за формиране на положително отношение към училището; консултативна работа, по значими за потребителите от етническите малцинства теми.

       За поредна година Община Велинград е домакин на националната научно- практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“. Работата на този престижен форум показва успешен модел за пълноценна социализация на децата и учениците от малцинствата, който насърчава диалога и разбирателството между културите.

Мярка/процедура

 

Наименование на проект

 

Вид на участие – бенефициент, партньор, асоцииран партньор

 

Бюджет на проекта – информация по общи (насочени към всички) и целеви (насочени към целевата група) мерки

Индикатор

 

Пример: Брой……

включени  в ….

Индикатор

 

…………………

да се посочи и друг, заложен в проекта, дейността

 

 

 

Постигнат резултат

 

 

 

“Подкрепа за успех“- занимания по интереси ПГИТ „Алеко Константинов“
Бенефициент Брой включени ученици-18Превенция на отпадането от образователната системаИнтегриране и възможност за изяви.“Подкрепа за успех“- допълнителни обучения по учебни предметиПГИТ „Алеко Константинов“ Бенефициент 10Превенция на отпадането от образователната системаПреодоляване на обучителните затруднения на учениците. НП „Заедно за всяко дете”ПГИТ „Алеко Константинов“ 10 Подпомагане на родителите във възпитанието на учениците; съвместната работа по обхват и задържане в образователната система“Подкрепа за успех“ОУ “Неофит Рилски“ Бенефициент Брой включени ученици- 130Превенция на отпадането от образователната системаПреодоляване на обучителните затруднения на учениците. „ Занимания по интереси“ОУ “Неофит Рилски“ Бенефициент Брой включени ученици-100 Удолетворяване желанието на учениците за изяви.Схема „Училищен плод”ОУ “Неофит Рилски“ Бенефициент Брой включени ученици- 236 Превенция на отпадането от образователната система.Схема „Училищно мляко”ОУ “Неофит Рилски“ Бенефициент Брой включени ученици- 236 Превенция на отпадането от образователната система.„ Занимания по интереси“ НПГГС „Христо Ботев” Велинград МОН 8 ученика Повишаване интереса на учениците към учебния процес и задържане в училище.„Подкрепа за успех“НПГГС „Христо Ботев” Велинград МОН 8 ученика Повишаване интереса на учениците към учебния процес и задържане в училище.ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“-„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ДГ“Еделвайс“ 5 групи Разширяване на достъпа по преучилищното образование на децата от уязвимите групи. Предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език. Изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономическите бариери. Мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и ДГ.НП „С грижа за всеки ученик“СУ „Методий Драгинов“ 6 групи Предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език.  

НП  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

  ДГ „Фантазия“ 6 групи- 48 деца Предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език

НП „Успяваме заедно“

ДГ „Фантазия“ 2 групи- 43 деца Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.  

 

 

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

      В Община Велинград работят двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи, които включват профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение, интервенции за поставяне на безплатни спирали на многодетни майки, провеждане на беседи на различни здравни теми с ученици и родители. Медиаторите работят съвместно с Община Велинград, лични лекари, ръководства на училища и детски градини. Здравните медиатори оказват съдействие при записване на децата в детска градина, за работа със семейства на отпаднали от училище деца, при изготвянето на списъци за прегледи, ваксини и други масови профилактични дейности.

     Приложените мерки имат положително въздействие по отношение на: увеличен брой ромски деца записани в детски градини и училища; увеличен брой деца минали задължителните профилактични прегледи; увеличен брой лица, получили здравни грижи; увеличен брой деца с поставени ваксини; подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми.

     В Община Велинград има разкрити социални услуги, които са насочени към деца и родители от уязвимите групи, като им оказват подкрепа.

    Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

   Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. През 2019г. в ЦОП   96 непълнолетни майки са ползвали социална услуга – социално- педагогическо консултиране  и подкрепа, с цел превенция на рисковете съпътствани от ранното съжителство, бременност и раждане.

      Основните дейности  с непълнолетните майки са:

       - Консултиране, с цел формиране на отговорна родителска грижа;

       – Консултиране, с цел формиране на здравна и полова култура;

 - Запознаване с възможности за продължаване на образованието;

- Придружаване до здравно заведение, с цел избор на личен лекар за детето, проследяване поставянето на задължителните имунизации, редовното провеждане на детска консултация и др.;

- Придружаване до АГ- специалист, с цел проследяване на бременността на непълнолетната майка, както и консултиране относно избор на подходящ контрацептив след раждане;

- Медиация между институциите, относно издаване на документ за самоличност, припознаване на детето от биологичния баща, подаване на документи за отпускане на полагаеми социални помощи;

- Ежеседмични посещения на адрес, с цел запознаване с жилищни и хигиенно- битови условия; проследяване качеството на грижа за децата в семейна среда.

ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

 

        Ромското население в Община Велинград е концентрирано предимно в кварталите: „Анезица”, „Асфалтова база”, както  и  в ромската махала в с. Драгиново.

Основните дейности на Община Велинград бяха насочени към подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, където живее ромско население. През 2019г. се извърши ремонт на обществената пералня в кв. Анезица. С цел подобряване на хигиенно битовите условия се изгради бетонова площадка за битови отпадъци в кв. Анезица. Целогодишно се извършваше профилактика на канализацията в махалите с компактно ромско население. Подравняване на улици, в което взеха участие и жителите на ромските махали.

 

 

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

        Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество. Необходимо е да бъдат положени целенасочени усилия в тази насока, както и за популяризиране на ромската култура сред цялото българско общество. Децата и учениците от ромския етнос активно се включваха и в организираните от Община Велинград, събития заложения в културния календар. Една част от ромските ученици участват в групите за факултативна подготовка -„Хор“ и „Духова музика“ към ОУ „Методий Драгинов”. През 2019г. за децата и учениците се организираха дарителски акции, с цел подпомагане на социалното им положение.

 

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

 

         Основната оперативна цел на всички европейски държави, включително и на Република България  е насочена към гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на „езика на омразата”.

  Подкрепа в ЦОП получават деца и младежи с поведенчески проблеми. В работата с тях залагаме на психологическото консултиране, предоставяме  защитена среда за споделяне. Основната цел е осъзнаване на поведението като неприемливо, формиране на правилен поведенчески модел, превенция на суициди. През 2019г. такава подкрепа са получили 16 потребители.

   За отчетния период, дейностите организирани от МКБППМН – Община Велинград, бяха реализирани, с цел социално – превантивна дейност на територията на Общината, като значителна част от участниците са деца от ромски произход. Всички дейности реализирани от Комисията, спомагат за интеграцията на ромските деца, придобиване на нови знания и умения, както и организация на свободното време на децата.

  За изминалата 2019г. в кварталите с компактно ромско население на територията  на РУ- Велинград няма регистрирани груби нарушения на обществения ред и деяния, няма регистрирани тежки престъпления от общ характер от страна на ромското население на родова и битова основа. Не се наблюдава агресия от страна на ромското население. От лятото на 2019г. до настоящия момент е засилено полицейското присъствие в ромските махали от служителите на ППД и Мл ПЛ. Ежедневно се разглеждаха своевременната иденфикация на проблемите на местната сигурност, получаване на изпреварваща информация за планирани публични проява, както и подготвяни провокационни действия. През изминалата година бяха проведени СПО, съвместно с горски служители на ДГС „Алабак“- Велинград и СПО със служители на ЖЗУ- Пловдив. Бяха проведени две обучения на ПИ и Мл ПИ, където се обучиха 25 полицейски служители. Разгледана беше темата „Повишаване на уменията за работа с представители на ромските общности“, „Ролята на полицията в мултиетнически общности, правата на човека и уменията за работа с представители на ромските общности“ и „Полицията без дискриминация- правни аспекти на дискриминацията, забраната за дискриминация в полицейските структури“, „Разрешаване на проблемите свързани с престъпления от омраза и престъпления против расовата основа“.

 

ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

 

    С цел интегриране на българските граждани от ромски произход, живеещи на територията на Община Велинград, Дирекция „Бюро по труда“- Велинград осигури заетост по следните програми и проекти:

- Програми и проекти за заетост от Закона за насърчаване на заетостта /НП „АХУ“ дейност „Личен асистент“, „Регионална програма за заетост 2019“/, включени 10 лица;

- Мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта, включени 5 лица;

- Първичен пазар- 84 лица.

Средногодишния брой на регистрираните граждани от ромски произход е 465 лица, от които 116 са участвали в групови мероприятия на тема „Мотивиране за актиовно поведение на пазара на труда“.

Коментарите са изключени!