ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал. 9  т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация Велинград с вх. № 32-01/26 от 02.04.2020 год. от директора на РИОСВ – Пазарджик, където се

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционни предложения за

„Изграждане на хотел с басейн“ в новообразуващ се УПИ LXXIV – 74 „ За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 1450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) и „Изграждане на 10 жилищни сгради“, в новообразуващ се УПИ LXXIV – 75 „ За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

 

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 08.04.2020г. (сряда) до 22.04.2020 год. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

         Дата: 08.04.2020 г.

Коментарите са изключени!