ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

            Във връзка с изпълнение на дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

I. Допустими кандидати за длъжности:

1. Изпълнител-шофьор – 3 лица на трудов договор. Срок за работа до 31.12.2020 година, на 8 часов работен ден.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Изпълнител-шофьор“:

 • Да бъдат физически лица;
 • Средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС – категория „В“.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрави, както и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, което удостоверява с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимостпри сключване на договор.
 • Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта.
 • Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец(Приложение 1);
 • Автобиография по образец(Приложение 2);
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
 • Копие на свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В“ и на документ за самоличност.
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

2. Изпълнител-снабдител – 12 лица на трудов договор, като 11 лица на 8 часов работен ден и 1 лице на 4 часов работен ден. Срок за работа до 31.12.2020 година.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Изпълнител-снабдител“:

 • Да бъдат физически лица.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрави, както и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, което удостоверяват с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост при сключване на договор.
 • Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта
 • Образование: средно
 • Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец (Приложение 1);
 • Автобиография по образец (Приложение 2);
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
 • Копие на документ за самоличност.
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

3. Изпълнител-диспечер – 2 лица на трудов договор. Срок за работа до 31.12.2020 година, на 8 часов работен ден.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Изпълнител-диспечер“:

 • Да бъдат физически лица.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрави, както и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, което удостоверява с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимостпри сключване на договор.
 • Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта.
 • Образование: средно
 • Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец (Приложение 1);
 • Автобиография по образец (Приложение 2)
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – ако е приложимо;
  • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
  • Копие на документ за самоличност.
  • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).
  • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

II. Кандидатстване.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 09:00 ч. на 07.04.2020 г. до 17:00 ч. на 14.04.2020 г. включително.

Документите се подават до кмета на Община Велинград в Деловодството на Общината.

III. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „изпълнител-шофьор”, изпълнител-снабдител” и „изпълнител-диспечер” ще бъдат сключени 16 трудови договора – пълно

работно време и 1 трудов договор – непълно работно време при спазване разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост до 31.12.2020 г.

Възнаграждението по договора се осигурява по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

IV. Ред за провеждане на подбора.

Подборът ще протича в два етапа – подбор по документи и събеседване, които ще се извършат в един и същи ден. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок  ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Велинград. Комисията изготвя протокол и списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени по имейл и по телефон.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивираност за работа в сферата на патронажната грижа.

Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати за персонал.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обяви в сградата на Община Велинград,  бул. „Хан Аспарух” №35 и на сайта на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на Общината, както и да се изтеглят от сайта на Община Велинград www.velingrad.bg/main.

За повече информация:

Натали Видаркинска – ръководител на проекта

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35

телефон за връзка: 0886-592-456

   

Процедура “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

№ BG05M9OP001-2.101

Коментарите са изключени!