РЕШЕНИЕ №76

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за замяна на имоти между Община Велинград и н-ци Осман Ахмедов Шарков.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява изготвената оценка  от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик.

         2.Разрешава да бъде извършена замяна на равностойни имоти, като собствениците се съгласяват новопроектираната улица с ос.т.82-803-804 да се трасира изцяло в имота им, като за площта, попадаща в улица се отреди нов пл.№1162 с площ 172кв.м., собствеността върху който се прехвърля на Общината. За сметка на новата улица и изравняване на дяловете към имот пл.№1012 да се придаде общински имот пл.№1163 с площ 159кв.м. и общински имот пл.№1165 с площ 13кв.м. и собствеността върху тях се прехвърли на наследници на Осман Ахмедов Шарков.

         3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply