РЕШЕНИЕ №77

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване оценка за общинската част на УПИ №VІІ-25, кв.02 на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №41/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява оценката  от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за  общинската част – имот пл.№1115/хиляда сто и петнадесет/ с площ 61кв.м. /шестдесет и един кв.м./ в УПИ №VІІ /седем – римско/ – 25 /двадесет и пет/ в кв.02 /две/ по плана на гр.Сърница в размер на 427,00лв. /четиристотин двадесет и седем лева/, за заплащане от Салих Алиосман Фере.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply