Заповед № 674/05.05.2020 г.

З А П О В Е Д

№  674/05.05.2020 г.

          На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград в изпълнение на Решение № 128/29.04.2020 г. на Общински Съвет  Велинград

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински поземлени имоти /земеделски земи/ в землището на с. Грашево:

-          Имот с идентификатор 17823.1.71  с площ 11.65   дка, начин на трайно ползване  нива, категория IX,  находящ се в местността Легоринец

-          Имот с идентификатор 17823.10.10 , площ 25.442 дка, категория IX, начин на трайно ползване нива,  находящ се в местността Грашево

-          Имот с идентификатор 17823.10.116, с площ 17.98 дка, категория IX, начин на трайно ползване  нива, находящ се в  местността Грашево

-          Имот с идентификатор 17823.10.16, с площ 10.485 дка, категория IX,  начин на трайно ползване нива,  находящ се в местността  Грашево

-          Имот с идентификатор 17823.10.98 с площ 11.792 дка, категория IX, начин на трайно ползване нива,  находящ се в местността  Грашево

 1. Определям начална тръжна годишна  наемна цена на горепосочените имоти както следва:

За имот 17823.1.71  – 140 лв. ( сто   и четиридесет лева ), стъпка  13 лв.

За имот 17823.10.10 –  306 лв. (  триста и шест лева), стъпка 30 лв.

За имот 17823.10.116 - 216 лв. ( двеста и шестнадесет лева), стъпка 21 лв

За имот 17823.10.16- 126 лв. ( сто двадесет и шест лева), стъпка 12 лв

За имот  17823.10.98 –142 лв. ( сто четиридесет и два лева), стъпка 14 лв.

 1. Изброените имоти се отдават под наем за срок от 5 /пет/ стопански години
 1. Стъпката за наддаване е определена съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград .
 2. Комисията да се събере на 21.05.2020 г. от 09:30 часав Малката заседателна зала и заседава при спазване на дистанция между присъстващите и извършване на дезинфекция на помещението във връзка с обявеното извънредно положение.
  1. Утвърждавам тръжна документация, която може да се свали от интернет страницата на Община Велинград, на адрес https://m.velingrad.bg/, раздел обяви, търгове и конкурси.
  2. Към заявленията (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.
 1. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9:00 часа до 16:00 часа,  от 07.05.2020 г. до 20.05.2020 г., ет. 3, ст. 32 на Община Велинград.
 2. Определям краен срок за приемане на заявления за участие в търга  - 16:00 часа,  20.05.2020 г.
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
  •   Декларация за оглед на обекта /образец/

 Ако кандидатът е юридическо лице, допълнително да се приложат:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.
 1. Присъствието и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград.
 2. Когато няма подадени документи за участие търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  27.05.2020 г. като определям краен срок за подаване на тръжни документи до 16.00 часа на 26.05.2020г.
 3. Заповедта да се публикува съгласно чл.13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград най-малко 15 дни преди датата на провеждане на търга на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и на сайта на Община Велинград.

 1. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

 1. За действията си комисията да състави протокол

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!