Обявление

      На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №908/04.06.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

         Изработване на ПУП-схема трасе нови трасета за водопровод и канализация за изместване на съществуващи, преминаващи през УПИ VІ-1342 – „ЖС, търговия и услуги“ в кв.34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

           Целта на разработката е да се определят нови трасета за водопровод и канализация за изместване на съществуващи, преминаващи през УПИ VІ-1342 – „ЖС, търговия и услуги“ в кв.34а по плана на с.Драгиново. Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ- Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новият водопровод ще бъде 24 л. м., а на новата канализация -39 л.м., като са предвидени три нови ревизионни шахти по него.

           Трасето на водопровода започва от т.5 в графичния материал, като се прекъсне частта,която преминава през УПИ VІ-1342 – „ЖС, търговия и услуги“ и по уличната пешеходна алея ще премине, така че да захрани двата клона, които продължават след парцела. Трасето на канализацията започва от т.1 в графичния матерял – в уличната пешеходна алея, където ще се изгради първата нова шахта и от там през две нови шахти да достигне до съществуващата канализация в улицата при о.т.162.

           В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност с удебелена синя линия е отразено трасето на новия водопровод.

           Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

08.06.2020 г.

Коментарите са изключени!