ОБЯВА

    Община Велинград ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, финансирана от оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е в изпълнение на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ за периода 2018г. – 2020г., Общински план за развитие, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г.

В тази връзка община Велинград обявява процедура за избор на :

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОП РЧР:

1. Неправителствени организации;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране;

3. Читалища;

4. Работодатели (съгласно КТ);

5. Доставчици на социални и здравни услуги;

6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;

7. Обучителни организации и институции;

8. Общини;

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОП НОИР:

1. Държавни и общински детски градини;

2. Държавни и общински училища;

3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своята организация и на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проект, като асоциирани партньори ще участват Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и техните звена (дирекции); Регионална здравна инспекция; Областна администрация; Министерство на образованието и науката.

Ангажиментите следва да  попадат в следните области:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП РЧР:

1. „Подобряване достъпа до заетост”

2. „Подобряване достъпа до образование”

3. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

4. „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;

4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

5. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

6. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

7. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

8. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

9. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

10. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия;

11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).

Мерките трябва да са съобразени с публикуваните Условия за кандидатстване и критериите за оценка.

Критерии за подбор на партньорите:

  • Опит в организация на работа с уязвими групи;
  • Конкретни предложения за ангажименти в посочените области по съответните оперативни програми за приобщаване на уязвимите групи;
  • Организациите трябва да притежават финансов капацитет;
  • Всички останали изисквания към партньорите указани в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2.

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за проект, включващ мерки за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.

Краен срок за подаване на предложения: 07.07.2020 г. до 17 часа на Деловодството на Община Велинград.

Лице за контакт: Таня Кръстева- младши експерт отдел „Хуманитарни и социални дейности” e-mail: krasteva_t@abv.bg Тел. 0886151675

Коментарите са изключени!