РЕШЕНИЕ № 188/23.06.2020г.

Относно: Одобряване на петна за поставяне на нови рекламно-информационни елементи-билбордове.

         

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1, от ЗОС,  чл.57  от ЗУТ, чл.35, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград,  Решение № 339/ 26.10.2017 г. и  Решения LII и  ХIX от Протокол № 2 от 30.04.2020 г. на ЕСУТ при Община Велинград,  след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Одобрява и приема:

а) 3 (три) нови петна за поставяне на РИЕ- рекламно-информационни елементи –билбордове върху стъпка/ фундамент от 1 м2 с размери на съоръженията  3,0 м2 Х 4,0 м2, находящи се както следва:

- Петно № 37- бул. „Хан Аспарух”, поземлен имот 10450.502.3319 по плана на гр. Велинград;

- Петно № 38 - бул. „Съединение” по плана на гр. Велинград, в посока към кв. Каменица от лявата страна преди моста/ поземлен имот 10450.502.106;

           – Петно № 39 – бул. „Патриарх Евтимий”, УПИ VI-  „за парк”, ПИ №10450.502.1507 кв. 142

б) 1 (един) брой ново РИЕ – рекламно- информационен елемент – за поставяне на подвижна табела пред търговски обект, находящ се в гр. Велинград, бул. „Съединение” /търговската улица/ пред сграда с идентификатор по КККР №10450.502.1557.1 върху стъпка от 1 м2 с размери на съоръжението 1,00 м./ 0,60 м..

  1. 2.    Изменя Решение № 339,  прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 14, точка № 5 от дневния ред, като следва в част I- ва,  точка 5 да се чете: Петно № 32 – ситуирано пред УПИ XVII- 4004 в кв.91 по плана на Велинград, при кръстовището на бул. „Съединение” и ул. „Любен Каравелов”.
  2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на точки 1-ва  и 2-ра.
  3. Възлага на Главния архитект върху описаните  петна по т.1 и т.2 и след изпълнението на т.3, да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешение за поставяне на РИЕ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.06.2020г., Протокол №9, точка №11 от дневния ред, по вх.№ 398/11.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!