РЕШЕНИЕ № 195/23.06.2020г.

Относно: Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 118-общински в кв.14 по плана на с.Горна Дъбева.

     На основание  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1.Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 118-общински в кв.14-в границите на УПИ ХІ-общ. и ХІІ-общ. в кв.14 по плана на с.Горна Дъбева.

              2. Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост, Кмет на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „ОСЗ“, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише акта за непълноти/грешки/ относно попълването на в одобрения план на кадастрален план на с.Горна Дъбева с нов имот 118-общински в кв.14.

               3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.06.2020г., Протокол №9, точка №18 от дневния ред, по вх.№ 383/01.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!