РЕШЕНИЕ №97

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Изработване на помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот в м.”Бабино бръдце”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Не възразява по изготвения и приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот с площ 3680кв.м. в местността „Бабино бръдце”.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да продължи процедурата по чл.13а от ППЗСПЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply