РЕШЕНИЕ №98

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ с Максим Галенов Мечев.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

1

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие в качеството на собственик на УПИ №ХХVІ-7145, трафопост за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. Договорът да се сключи на пазарна цена между  Кмета на Община Велинград и Максим Галенов Мечев в писмена форма и с нотариално заверени подписи.

         2.Задължава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

         3.След сключването на договора, описан в т.1, ОбС – Велинград, дава съгласие за частично изменение на плана за регулация, с който урегулиран поземлен имот №ХХV-7145, трафопост се заличава и част от него с площ от 106кв.м. се приобщава към границите на УПИ №ХХVІ-8496. Другата част от УПИ №ХХV-7145, трафопост, с площ от 20кв.м., преминава към улична регулация на улица „Тодор Каблешков” /уширение на улицата за достъп до новообразувания УПИ №ХХVІ-8511, 7145/. От останалата част от УПИ №ХХV-7145, трафопост се обособява нов УПИ №ХХV-ТП с площ от 9кв.м.

         4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply