Сесия 2020-07-29

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси
 2. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерство на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Велинград на части от имот публична общинска собственост за срок от пет години.РЕШЕНИЕ №204
 3. Заповед №1043/30.06.2020г., относно ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ IX-„За културен дом и изложбена зала“ в кв. 141 по плана на гр. Велинград.РЕШЕНИЕ №  205
 4. Искане за отпускане на временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет поради възникналия временен касов разрив по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост, със срок на погасяване до края на 2021 г. и в размер на отрицателната разлика между плащанията по начислените задължения за текущата година на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци към последния отчетен период за 2020 г. и плащанията по същите показатели към същия период на 2019 г. с цел справяне с безпрецедентната криза и осигуряване нормалното функциониране на общината.- Докл.:Виолета Благова Дамова РЕШЕНИЕ №206
 5. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.  включително.- Докл.:Председател ОбС-Велинград, Пламен Хаджиев РЕШЕНИЕ №207
 6. Приемане на дългосрочна Програма на община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива- Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №208
 7. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 от 01.07.2020г. „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград“, сключен между ДФ „Земеделие“, ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905“, гр. Велинград и СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“.-Докл.:Н.ВидаркинскаРЕШЕНИЕ №209
 8. Актуализиране на  общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2- Докл.:Т.КръстеваРЕШЕНИЕ №210
 9. Актуализиране на  план за действие на Община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход  и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2018-2020 г. във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, в която община Велинград е конкретен бенефициент, предоставяме информация и предлагаме да вземете решение.- Докл.:Т.КръстеваРЕШЕНИЕ №211
 10. Подготовка и подаване на проектно предложение на Община Велинград с наименование „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 - Докл.:Т.Кръстева РЕШЕНИЕ №212
 11. Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и по проекта,съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 подаване на проектно предложение на Община Велинград по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА- ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 - Докл.:Т.Кръстева РЕШЕНИЕ №213
 12. Изменение на Решение №26/30.01.2020г. на Общински съвет- Велинград, взето с Протокол №1, точка №23 от дневния ред- Докл.:Т.Кръстева РЕШЕНИЕ №214
 13. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2020/2021 година. – Докл.:  Мариана Зинкова- Шенкова РЕШЕНИЕ №215
 14. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. – Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова   РЕШЕНИЕ №216
 15. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища  за учебната 2020/2021 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова   РЕШЕНИЕ №217
 16. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на автобус ‘Ивеко’ за нуждите на ДЦПХУ- Докл.: Ат.ВецовРЕШЕНИЕ №218
 17. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград- Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №219
 18. Промяна на трасето на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадаща в регулацията на гр. Велинград и свързаната с това промяна на собствеността на новото трасе от публична общинска в публична държавна.- Докл.:инж.П.Кондев    РЕШЕНИЕ №220  
 19. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0029 от 31.08.2016 год. от водоизточник Сондаж № 3 „Мизинка”, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1904”, за обект: НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1904”, находящо се в имот пл. № 1116 в УПИ III „за читалище”, кв. 252 по регулационния план на гр. Велинград, ПИ  с идентификатор 10450.501.955 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик. -Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №221
 20. Преиздаване, изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0011 от 24.06.2013 год., издадено о Кмета на Община Велинград, издадено на БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД” ООД,  ЕИК 822106779-от Сондаж № 4 „Власа” изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, сондаж № 4 „Власа”-№ 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, като същото се преиздаде, иземени и продължи на „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС“ ЕООД,  ЕИК 131059318, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 116.-  Докл.: Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №222
 21. Заявление от д-р Ж. Чешмеджиев- УПРАВИТЕЛ на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД, ЕИК 112505488, гр. Велинград, бул. ”Съединение” № 49,  Договор № 489/11.06.2018 год. за пълномощие на Управителя, Скица № 114 от 13.04.2020 год. по обезсиления регулационен план на гр. Велинград, Акт за Публична Общинска собственост № 148 от 02.10.2000г. Акт за Публична Общинска собственост № 150 от 02.10.2000 г., т. 10 от Решение № 21 от 25.01.2018 год. и Решение № 114 от 27.02.2020 год. и двете на ОбС-Велинград- Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №223
 22. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година- Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ №224
 23. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год.- Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ №225
 24. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10 /десет/ години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлени имоти с идентификатор №10450.94.2 и идентификатор №10450.11.10 по КККР на гр.Велинград, обл.Пазарджик.- Докл.: М.Белухова РЕШЕНИЕ №226
 25. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №36 с площ от 575 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-36 в кв.23 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград на Мехмед Дуков, собственик на сгради построени върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота.- Докл.: М.БелуховаРЕШЕНИЕ №227
 26. Одобрение да се поставят 8 бр. (РИЕ)– едностранни фирмени указателни табели с размер на информационната площ 67/100 см за магазин Билла; одобрение да се поставят бр. (РИЕ)– едностранни фирмени указателни табели с размер на информационната площ 70/100 см за магазин Лидл;- Докл.:Н.МерджановаРЕШЕНИЕ №228
 27. Утвърждаване на 3 броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – кафе – машини  и сключване на договори за срок от 1 година. -Докл.:Иво АрдалиевРЕШЕНИЕ №229
 28. поставяне на  6 / шест/ броя преместваеми обекти за търговия – вендиндг автомати за храни и напитки в СУ „Васил Левски“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , ОДК  – Велинград и СУ „Методи Драгинов“ – с. Драгиново с писменото съгласие на директорите на съответните учебни заведения. - Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ №230
 29. Поставяне на паметна плоча  в Боров парк на Йорданка Пенина.- Докл.:Иво АрдалиевРЕШЕНИЕ №231
 30. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез търг на петно с площ 20кв.м., находящо се в кв.156 /парка пред Централен мин.плаж/ за срок до 10 години. – Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ №232
 31. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10 /десет/ години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот с идентификатор №10450.87.132 по КККР на гр.Велинград, местност „Върлоз”. -Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ №233
 32. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Осман С. Байрямов в землището на с. Драгиново, община Велинград.- Докл.:М.БелуховаРЕШЕНИЕ №234
 33. Промяна на Решение №146/28.05.2020 г. на Общински съвет-Велинград, във връзка с постъпило искане от Общинска служба по земеделие- Велинград с вх.№14-901/9/18.06.2020 г. за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Муса М. Джураков в землището на с. Драгиново, община Велинград, поради допусната техническа грешка.- Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ №235
 34. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Ахмед М. Керов в землището на с. Драгиново, община Велинград.- Докл.:Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №236 
 35. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Мустафа Делсизов в землището на с. Драгиново, община Велинград.- Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ №237
 36. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на част от улица с о.т. 117а-118, УПИ X-84 и УПИ II-520 в кв.8 по плана на село Юндола.- Докл.:инж.Яна Савова, инж.Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №238
 37. Одобряване на ПУП – за трасе на нов водопровд за минерална вода от сондаж №5 „Горски пункт”, в ПИ 10450.136.74 в местност „Башкова чука/Разсадника” до „Цех за бутилиране на минерална вода” в ПИ 10450.503.1206 по КК на  гр.Велинград.- Докл.:инж.Яна Савова, инж.Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №239
 38. Предприемане на действия по обезщетяване на наследниците на Илия Иванов Коев – собственици по Решение №69/30.06.1998г. на кмета на община Велинград за възстановяване на право на собственост на имот с идентификатор 10450.503.1902 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-1214/06.062018г. на Изпълнителния директор на АГКК /имот пл. №525, кв. 60 по предходния план на Велинград. – Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ №240
 39. Упълномощаване кмета на Община Велинград да подпише декларация за писмено съгласие във връзка с разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. -Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ №241
 40. Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ограда към обект с 10450.503.1238.1 по КК, находяща се в УПИ VIII- ‘’ЗА озеленяване’, кв. 30, ул. Братя Маврикови, в ПИ 10450.503.1238- Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №242
 41. Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: двуетажна сграда за обществено хранене ЗП 96кв.м, ул. ‘Братя Маврикови”, ведно с бетонови площадки с площ 97 кв.м, в отрдение ”За озеленяване” ПИ 10450.503.1238 с площ 2244 кв.м., кв. 30 - Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.КондевРЕШЕНИЕ №243
 42. Произнасяне по съобщаване на решение на комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ, премахване на строеж- ”строеж 2МЖ” в УПИ I- 27, кв.3 по плана на Цветино, отреден за ветеринарна служба, на ул. с  о.т. 8-9-10- Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.КондевРЕШЕНИЕ №244
 43. Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ”строеж 2пМС” в УПИ I- 27, кв.3 по плана на Цветино, отреден за ветеринарна служба, на ул. с  о.т. 8-9-10- Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №245
 44. Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ”Сграда в УПИ I I I- 129 ‘ЗА ОБЩ.НУЖДИ’, кв.8, с.Цветино, ул. с о.т. 28-60-61- Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №246
 45. Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на Кмет на Община В-д за премахване на строеж: ”Пералня със ЗП 126 кв.м, 10450.501.2778.1, находяща се в УПИ I I I, кв.229, Велинград, ул. ‘Александър Димитров’- Докл.:инж.Ст. Кърпачева, инж.П.Кондев 
 46. Изменение на Решение №187 на Общински съвет-Велинград, прието на заседание проведено на 23.06.2020г., относно Сключване на договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина за обект № 2020-2, включващ отдел ”56”, подотдел “т”,отдел “64”, подотдел “у”, отдел”139”, подотдел “е”,отдел “140” подотдел “б”, отдел “142” подотдел “в”, отдел “146” подотдел “а”, отдел “146” подотдел “м”, отдел “147” подотдел “о”, отдел “162” подотдел “ж”, отдел “162” подотдел “з”, отдел “192” подотдел “ч”, отдел “242” подотдел “д”, отдел “243” подотдел “х”, отдел “244” подотдел “о”, отдел “311” подотдел “б”, отдел “312” подотдел “о”,  намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград.- Докл.:Алекс БошнаковРЕШЕНИЕ №247
 47. По Програмата за работа на ОбС:

47.1 Отчет  за второ тримесечие на 2020г. на ‘ВКТВ’ ЕООД

47.2 Отчет  за първото тримесечие на 2020г. на „МЦ-Велинград 2017“

47.3 Отчет  за първото тримесечие на 2020г. на „МБАЛ-Велинград “ЕООД

47.4 Отчет за изработените проекти по Европейски програми, тяхното движение и степен на готовност

47.5 Разглеждане състоянието на спортните клубове във Велинград – Отчет КСТ ‘Импулс’- Велинград, ПК ‘Чепинец’- Велинград, ПК ‘Делфините’, ПК ‘Белмекен’, ВК ”Велинград волей”, КСТ ‘Импулс- Велинград 2002”

Коментарите са изключени!