РЕШЕНИЕ № 248 /12.08.2020г.

Относно: Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Приема Декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище “Грънчарица център”,  подписан на 16.07.2009 г.  между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма “Ресурс –1”АД, гр. Пловдив.

2.Декларацията да се изпрати до Министерски съвет на Република България, Президент на Република България и Председател на Народно събрание на Република България.

 

Приложение:  Декларация

Възлага изпълнението на решението на Председател Общински съвет – Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2020г., Протокол №11, точка №1 от дневния ред, по вх.№560/10.08.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по  общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние общинските съветници от Общински съвет – Велинград, потвърждавайки всички предходни решения и декларации на ОбС-Велинград за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“ и недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми, които застрашават живота и здравето на жителите на Община Велинград, оставаме с непроменена позиция – категорично ПРОТИВ развитието на рудодобива на територията най-значимия център за балнеолечение в България и СПА столица на Балканите – ВЕЛИНГРАД!

Концесионерът “Ресурс – 1”АД, гр. Пловдив не успя да ни убеди в добрите си намерения, че правата и законните интереси на жителите на Община Велинград, да живеят и работят в екологично чист район, без фактори, застрашаващи живота и здравето им, ще бъдат защитени! Община Велинград се гордее с чиста природа, наличие на много ендемични и застрашени от изчезване растителни и животински видове, огромно биологично разнообразие на българската флора и фауна, както и с успешното развитие на туризма като водещ отрасъл за района. Добивът на уранови руди, в миналото, все още носи непоправимите си последствия върху здравето на хората от общината. Велинград е балнеоложки курорт с национално и международно значение, където главен отрасъл е туризма. Рудодобивната промишленост не е приоритет и насока за развитие на Община Велинград. Тя е в явно противоречие с категоричното становище на жителите на Община Велинград и на общинските органи, изрично заявено в  Подписка с Вх.№144/23.02.2015г. (11 200 подписа), инициирана от  ГИ  ”Запазване на Община Велинград като екологично чист регион, без рудодобив” , Общински план за развитие на Община Велинград, Интегриран план за градско възстановяване и развитие,  Концепция за пространствено развитие на общината, Общ Устройствен план на Община Велинград, Стратегия за устойчиво развитие на туризма, както и всички други концептуални ключови програми и планове на Община Велинград. Тази консеция е в ущърб на Велинград, където туризма остана единствения поминък!

Защитавайки правата, интересите и волята на населението на Община Велинград, настояваме Министерски съвет на Република България да разгледа настоящата декларация като предложи на Министерство на енергетиката да прекрати подписаният на 16.07.2009 г.  договор с “Ресурс – 1” АД, гр. Пловдивза предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди –от находище “Грънчарица център”!

Надяваме се, в духа на пряката демокрация и при спазване на законодателството на Република България, на Велинград да се даде шанс да се развива екологосъобразно, безопасно за живота и здравето на хората, социално отговорно и в хармония с всички европейски стандарти и разпоредби, където приоритет е опазването на околната среда и осигуряването на добро качество на живот за всички!

За да защитим човешките права на жителите и бъдещето на региона, които са явно нарушени и застрашени, ние и цялата велинградска общественост сме готови на справедлива, колективна форма на протест, изразяваща се в активно гражданско неподчинение!

Коментарите са изключени!