РЕШЕНИЕ № 250 /12.08.2020г.

Относно: Изменение и допълнение на Решение №220, прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 29.07.2020г., относно промяна на част от трасето на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадаща в регулацията на гр. Велинград и свързаната с това промяна на собствеността на настоящето трасе от публична държавна в публична общинска.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.3, ал.2, т.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.3, т.1 и чл.15 от Правилника за прилагане на закона за пътищата и чл. 60 от АПК, след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя Решение №220, прието на заседание на Общински съвет -Велинград, проведено на 29.07.2020г., както следва:

В точка 2 от решението текста „от км. 0+000 до км. 3+021” да се чете: „от км. 0+000 до км. 4+301”

Допълва решение №220/29.07.2020г.  с точка 4 и точка 5 със следните текстове:

точка 4

Дава съгласие собствеността на настоящето трасе на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадащо в регулацията на гр. Велинград в участъка от км. 0+000 до км. 3+021 /начална точка км. 0+000 е отклонение от републикански път II-84 на км. 37+000 в гр. Велинград при о.т. 143, минава по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” от о.т. 143 през о.т. 144, о.т. 145 до о.т. 192, по бул. „Съединение” от о.т. 146 през о.т. 1253, о.т.1262, о.т.1267, 1438, о.т. 1510 до о.т. 1274, по ул. „Братя Маврикови” от о.т. 1274 през о.т. 1276, о.т. 1278 до о.т. 1279, по ул. „Клептуза” от о.т. 1279, о.т. 1597 до о.т. 1599/ с дължина 3021м. да се промени от публична държавна в публична общинска.

точка 5

Упълномощава Кмета на Община Велинград да стартира процедура за изменение на трасето на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадащо в регулацията на гр. Велинград от км. 0+000 до км. 3+021 и свързаната с това промяна на собствеността му от публична държавна в публична общинска.

Допуска: предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес за намаляване транзитния поток на автомобили в централната част на града, намаляване шума и вредните емисии във въздуха, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда, тъй като е необходимо да бъдат спазени установените срокове за кандидатстване за започване процедурата по промяна на трасето и смяната на собствеността на път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадащо в регулацията на гр. Велинград пред МРРБ и АПИ.

      

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2020г., Протокол №11, точка №3 от дневния ред, по вх.№563/10.08.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по  градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!