„ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛ-СНАБДИТЕЛ” по Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

изх. № 92-00/2617 от 18.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

    Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛ-СНАБДИТЕЛ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

I. Допустими кандидати за длъжност:

Изпълнител-снабдител – 1 лицe на трудов договор на 8 часов работен ден. Срок на трудовия договор – до 31.12.2020 година.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Изпълнител-снабдител“:

Медицински изисквания – физически и психически здрав, както и неосъждан за умишлени престъпления от общ характер, които се удостоверяват с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост при сключване на договор.

Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта

Образование: средно

Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

Заявление за кандидатстване по образец (Приложение 1);

Автобиография по образец (Приложение 2);

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо;

Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;

Копие на документ за самоличност.

Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

II. Кандидатстване.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 09:00 ч. на 19.08.2020 г. до 17:00 ч. на 25.08.2020 г. включително.

Документите се подават до кмета на Община Велинград в Деловодството на Общината.

III. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „изпълнител-снабдител” ще бъде сключен трудов договор за пълно работно време при спазване разпоредбите на КТ.

Продължителността на осигурената заетост е до 31.12.2020 г.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

IV. Ред за провеждане на подбора.

Подборът ще протича в два етапа – подбор по документи и събеседване, които ще се извършат в един и същи ден. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Велинград. Комисията изготвя протокол и списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени по имейл и по телефон.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, мотивираността за работа в сферата на патронажната грижа.

Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати за персонал.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обяви в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на Общината, както и да се изтеглят от сайта на Община Велинград www.velingrad.bg , раздел „Обяви”, „Конкурси и свободни работни места”.

За повече информация:

кабинет №20а, ет. 2-ри, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35

телефон за връзка: 0885-202-440

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Изготвил: Стоянка Иванова – Кърпачева:……………….

Коментарите са изключени!