Заповед № 1382/03.09.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ 1382/03.09.2020 г.

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  232/29.07.2020  г.   на ОбС – Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 29.09.2020 г. от 11:00 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект, а  именно:

петно № 5 с площ 20 кв.м., одобрено на ЕСУТ с Протокол № 3, Решение XXI от 16.05.2015 г., изцяло попадащо в имот с № 10450.502.106 по КККР на гр. Велинград ( по стар план  УПИ IV-2850, кв. 156 – парка пред централен плаж)  за срок от 5 години.

 1. Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140 / сто и четиридесет/ лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 14 /четиринадесет/  лв. без ДДС.

 2. Определям депозит за участие в търга  в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лв. без ДДС,  който представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и който се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до   15:30 часа  28.09.2020 г.

 3. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 21.09.2020  г. до 28.09.2020 г.

 4. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 21.09.2020  г. до 28.09.2020 г. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

 5. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга  до 16.00 часа на 28.09.2020 г.

 6. Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.

 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/

 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник

 •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.

 •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/

 •   Декларация за оглед на обекта /образец/

 •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

 9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  06.10.2020 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на  05.10.2020 г. и определям краен срок за подаване на тъжни дикументи  до 16.00 часа на 05.10.2020 г.

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!