Обява

 ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1349/26.08.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:

 1.Поземлен имот с идентификатор 10450.502.3447 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-11047-18.12.2018 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, целият с площ от 350 кв.м. с начална тръжна цена в размер на 10 650 лв. без ДДС;

 2.Поземлен имот с идентификатор 10450.502.3448 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-11047-18.12.2018 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, целият с площ от 400 кв.м.  с начална тръжна цена в размер на 12 170 лв. без ДДС;

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер, както следва:

- за ПИ с идентификатор 10450.502.3447 в размер на 2663 лева

- за ПИ с идентификатор 10450.502.3448 в размер на 3043 лева

и се внася до 15.30 часа на  28.09.2020 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, за всеки от имотите, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 21.09.2020 год.  до 28.09.2020 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 часа на 28.09.2020 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 21.09.2020 год.  до 28.09.2020 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 29.09.2020 г. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 06.10.2020 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15:30 часа на 05.10.2020 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 05.10.2020 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!