Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1320/20.08.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ-339 и ХІV-338 в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за изменение на плана за регулация уличната регулация не се променят. Дворищната регулация ще се промени, като западната регулационна линия ще се съпостави в съответствие с имотната граница между ПИ 339 и ПИ 338 на основание §8 от ЗУТ и ще се образува един нов парцел с площ и отреждане както следва:

       Нов УПИ ХІІІ-339 с площ 477 кв.м.

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

       Промените са отразени със зелен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

01.09.2020 г.

Коментарите са изключени!