Сесия 2020-10-05

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение № 196 от 19.09.2019 г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” АДБФП № РД-02-37-34/28.03.2018 г. и номер от ИСУН BG16RFOP001-1.037-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. .Докл.:Ат.ВецовРЕШЕНИЕ № 293

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                    /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!