Проект!Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление

Мотиви съответно доклад

Проект на решение

Сравнителна таблица

Частична оценка на въздействие

Удостоверение за липса на предложения и сигнали по допълненое към Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Коментарите са изключени!