Сесия 2020-11-12

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Искане за отпускане на дългосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2 900 000лв. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 294
 3. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:Св.Томова РЕШЕНИЕ № 295
 4. Одобряване на сключен договор за наем между „Медицински център Велинград 2017“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за помещенията, находящи се на първи редовен етаж от четириетажна масивна сграда, включена в капитала на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Докл.:д-р Иван Динев РЕШЕНИЕ № 296
 5. Одобряване на сключен договор за наем между „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и „Медицински център 2017“ ЕООД за отдаване под наем на Рентгенова уредба за компютърни томографии. Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев РЕШЕНИЕ № 297
 6. Даване съгласие за изграждане на четириетажна пристройка за асансьорна клетка, обособяване на инфекциозно отделение и извършване на ремонтни дейности в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев РЕШЕНИЕ № 298
 7. Одобряване съществуването на маломерна паралелка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велинград за учебната 2020/2021г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 299
 8. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от  ПОС в ЧОС на имот с начин на трайно ползване изоставена орна земя в м.“Благовото“. Докл.:Г.Христозов РЕШЕНИЕ № 300
 9. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:М.БелуховаРЕШЕНИЕ № 301
 10. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІХ-1414 в кв.14 по плана на с.Драгиново на собствениците на жилищна сграда построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 302
 11. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот и определяне на пазарна цена за продажбата на общинския имот /кв.Каменица, ул.“Даскал Г.Чолаков“/. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 303
 12. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имот ПОС – сграда за  детско заведение  за срок от пет години. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 304
 13. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №15, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград /Кооперативен пазар/ и откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг.  Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 305
 14. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно №3 с площ 40кв.м., находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград /парк пред централен минерален плаж/. Докл.:Иво АрдалиевРЕШЕНИЕ № 306
 15. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за 4 броя петна на ул.”Мариница” в с.Драгиново. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 307
 16. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес – кът за пушачи – кафе „Колчаговото“. Докл.:Иво АрдалиевРЕШЕНИЕ № 308
 17. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес – кът за пушачи – сладкарница „Бонбона“. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 309
 18. Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5г.в полза на „Център за подкрепа за личностно развитие-обединен детски комплек“ и СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имоти публична общинска собственост. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 310
 19. Изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода Сондаж №13, находище „Драгиново“ ва „АМОС-СПОРТ“ ЕАД за обект „Хотелски комплекс с басейн“, находящ се в кв.68 по плана на с.Драгиново. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 311
 20. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №3 „Мизинка“ на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ“ ЕООД за обект „Къмпинг-туристическа база със СПА център с басейни“. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 312
 21. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа“ на „ИЛВЕС“ ЕООД за обект „Къща за гости“. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 313
 22. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж №3 „Мизинка“ на Община Велинград за обект ДГ „Детски рай“. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 314
 23. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.6 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 315
 24. Одобряване на ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация на улица по плана на с.Грашево, кв.Мече Корито.  Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 316
 25. Одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.9,12 и 18 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 317
 26. Одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на ул.“Васил Сотиров“ по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 318
 27. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.51 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 319
 28. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.71 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 320
 29. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация, засягащ част от кв.197 по плана на гр.Велинград. Докл.: Д.КондеваРЕШЕНИЕ № 321
 30. Разрешение за изработване на ПУП-схема за трасе на обект: водопровод за минерална вода – отклонение от съществуващ общински водопровод „Власа“, пресичащ ул.“Евлоги Георгиев“ до м.Вельовица. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 322
 31. ПУП-ЧИ на плана за регулация  на УПИ І-4793,4795 „За хотелски комплекс, търговия и услуги и на част от улица в кв.660 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева РЕШЕНИЕ № 323
 32. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от т.А -сондаж №4 „Власа“ в УПИ І „За опр.зона на минерална вода“ в кв.229 до т.Б в УПИ ХІ-8839, кв.117 по кадастралната карта на гр.Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева РЕШЕНИЕ № 324
 33. Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект външно електрозахранване на ПИ 10450.94.32 от ТП 69 в ПИ 10450.93.94 в м.Могилица от КК на гр.Велинград.Докл.:П.Шаламанов РЕШЕНИЕ № 325
 34. Одобряване на проект за парцеларен план на трасе за външно електрозахранване на ПИ 10450.9.158 от ТП „Шулев” в ПИ 10450.502.2613 от КККР на гр.Велинград. Докл.:П.Шаламанов РЕШЕНИЕ № 326
 35. Разрешение за изработване на транспортно-комуникационна схема за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягаща местностите „Джестов въбел”, „Голяма мътница” и „Стража” в землище Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ № 327
 36. ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ ХХ „За училище” в кв.8 по регулационния план на с.Кръстава. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 328
 37. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 329
 38. Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, който съдържа: ПУП-Парцеларен план на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV и инвестиционен проект по КККР на  с.Юндола, Община Велинград. Докл.:инж.Я.Савова  РЕШЕНИЕ № 330
 39. По Програмата за работа на ОбС:

39.1. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон. – непредставен

39.2. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2020г.Разчет за финансиране на капиталовите разходи за първо полугодие и обяснителна записка за касовотоизпълнение на бюджета.

39.3.Отчет на ликвидатора на „Свежина“ ООД в ликвидация за дейността му за периода 30.03.2018г. – 10.06.2019г. и 24.02.2020г. – 31.08.2020г. и предстоящи процедури в производството по ликвидация.

39.4.Отчет на Управителя на „ВКТВ“ ЕООД за трето тримесечие на 2020г.

40. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – сгъваема тента. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 331

41. Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г., установени по реда на §1, ал.4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020г., между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и НЗОК. Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев РЕШЕНИЕ № 332

Коментарите са изключени!