РЕШЕНИЕ № 298/12.11.2020г.

Относно: Даване съгласие за изграждане на четириетажна пристройка за асансьорна клетка, обособяване на инфекциозно отделение и извършване на ремонтни дейности в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.20 от НРУТДУПСОТД, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласие в южната част на 4-етажна железобетонна сграда с избен етаж, със ЗП от 518,44кв.м. и с РЗП от 2073,76кв.м., с идентификатор 10450.502.1537.1, находяща се в УПИ /парцел/ Х-7278 „За диагностично консултативен център и кабинети, офиси и услуги”, в кв.65 по плана на гр.Велинград, ПИ с идентификатор 10450.502.1537 по КККР на гр.Велинград, да се изгради от „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД с ЕИК 112505488, 4-етажна пристройка за асансьорна клетка със ЗП до 10,00кв.м., за което да се изготвят и одобрят съответните строителни книжа и се издаде Разрешение за строеж.

            2.Дава съгласие 3-ти и 4-ти етаж на 4-етажна железобетонна сграда с избен етаж, със ЗП от 518,44кв.м. и с РЗП от 2073,76кв.м., с идентификатор 10450.502.1537.1, находяща се в УПИ /парцел/ Х-7278 „За диагностично консултативен център и кабинети, офиси и услуги”, в кв.65 по плана на гр.Велинград, ПИ с идентификатор 10450.502.1537 по КККР на гр.Велинград да се обособят в инфекциозно отделение от „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД с ЕИК 112505488, за което да се изготвят  и одобрят съответните строителни книжа и се издаде Разрешение за строеж.

            3.Дава съгласие на 3-ти, 4-ти етаж и покрив на 4-етажна железобетонна сграда с избен етаж, със ЗП от 518,44кв.м. и с РЗП от 2073,76кв.м., с идентификатор 10450.502.1537.1, находяща се в УПИ /парцел/ Х-7278 „За диагностично консултативен център и кабинети, офиси и услуги”, в кв.65 по плана на гр.Велинград, ПИ с идентификатор 10450.502.1537 по КККР на гр.Велинград, да се извършат ремонтни дейности /СМР/ от „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД с ЕИК-112505488.

            4.ДОПУСКА: предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

            5.Упълномощава Кмета на Община Велинград, гл.архитект на Община Велинград и Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да извършат необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №6 от дневния ред, по вх.№701/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!