РЕШЕНИЕ № 301/12.11.2020г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т. 1.1. По чл.35, ал.1 от ЗОбС/публични търгове и конкурси/ с имот:

-Поземлен имот с идентификатор 10450.501.2888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 320 кв.м., АЧОС № 1185/26.08.2020 г.

т. 1.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОбС /продажба на земя общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

- УПИ № ІХ-1414, целият с площ от 686 кв.м., кв.14 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград,  АЧОС№1177/31.08.2020 г.;

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №9 от дневния ред, по вх.№691/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!