РЕШЕНИЕ № 302/12.11.2020г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ№ІХ-1414, целият с площ от 686 кв.м., кв.14 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград на Свилен Атипов и Малин Атипов, собственици на жилищна сграда построена върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

               1.Дава съгласие за продажба на  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

               -  Урегулиран поземлен имот УПИ№ІХ-1414/урегулиран поземлен имот девети, образуван от поземлен имот хиляда четиристотин и четиринадесети/, целият с площ 686 кв.м./шестстотин осемдесет и шест кв.м./, кв.14/квартал четиринадесети/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, съгласно АЧОС№1177/31.08.2020 г., вписан в Службата по вписвания с Вх.рег.№1678, Дв.вх.№1671, Акт №146, том VІ на 03.09.2020 г. на Свилен Альошов Атипов и Малин Альошов Атипов, собственици на жилищна сграда на 2/3 етажа със ЗП=126 кв.м.и масивна сграда на един етаж със ЗП=72 кв.м., построени върху общинския имот на основание Договор за отстъпено право на строеж от 12.04.1984 год.

  2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 6727.20 лв.(шест хиляди седемстотин двадесет и седем лева и двадесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 03.08.2020 год. на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Свилен Альошов Атипов и Малин Альошов Атипов.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №10 от дневния ред, по вх.№693/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!