РЕШЕНИЕ № 303/12.11.2020г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот с идентификатор 10450.501.2888 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, целият с площ от 320 кв.м. и определяне  на пазарна цена за продажба на общинския имот /кв.Каменица, ул.”Даскал Георги Чолаков”/. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград , Доклад и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на 1 бр.(един брой) общински  поземлен  имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно:

            – Поземлен имот с идентификатор 10450.501.2888 /десет хиляди четиристотин и петдесет точка петстотин и едно точка две хиляди осемстотин осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 320 кв.м./триста и двадесет кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№1185/26.08.2020 г.

              2. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова от 16.09.2020 год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 10450.501.2888 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 320 кв.м. като начална цена на търга  в размер на 10 720 лв./десет хиляди седемстотин и двадесет лв./ без ДДС.

            3.Избор на комисия:

…………

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №11 от дневния ред, по вх.№692/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!