РЕШЕНИЕ № 306/12.11.2020г.

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно №3 с площ 40кв.м., находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград /парк пред централен минерален плаж/.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7  и ал. 8 от ЗОС, чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно  наддаване  на общински обект, а именно:  петно № 3 с площ 40 / четиридесет/ кв.м., одобрено на ЕСУТ с Протокол № 3, Решение XXI от 16.05.2015 г., изцяло попадащо в имот с № 10450.502.106 по КККР на гр. Велинград ( по стар план  УПИ IV-2850, кв. 156 – парка пред централен плаж)  за срок от 5 години.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 280 лв. без ДДС.

3.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

…………

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №14 от дневния ред, по вх.№697/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!