РЕШЕНИЕ № 310/12.11.2020г.

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5г.в полза на „Център за подкрепа за личностно развитие-обединен детски комплек“ и СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имоти публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1. Предоставя безвъзмездно за управление на “Център за подкрепа за личностно развитие – обединен детски комплекс“ гр. Велинград за срок от 5 / пет/ години  следните  имоти публична общинска собственост  с идентификатори по КККР на гр. Велинград, находящи се в сграда публична общинска собственост с идентификатор 10450.502.1865.1 по КККР на гр. Велинград (бивш Пионерски дом),  както следва:

1.1.Сутерен:

 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.1, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 244 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.2, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 181 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.3, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 153 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.4, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 19 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.5, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 54 кв. м.

1.2 Първи етаж:

 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.6, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 244 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.7,  тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 36 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.8, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 24 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.10, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 10 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.11, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 174 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.13,  тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 23 кв. м.

1.3 Втори етаж:

 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.16, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 12 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.18,  тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 129 кв. м.

 1. Предоставя безвъзмездно за управление на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велинград  за срок от 5 / пет/ години    имоти публична общинска собственост, находящи се в сграда публична общинска собственост с идентификатор 10450.502.1865.1  по КККР на гр. Велинград (бивш Пионерски дом), както следва:

2.1.Първи етаж:

 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.9, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с площ от 101 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.12 с предназначение „За търговска дейност“ , площ 83 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.14, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с  площ от 149 кв. м.

2.2.Втори етаж:

 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.15, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с  площ от 250 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.17, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с  площ от 134 кв. м.
 • самостоятелен обект 10450.502.1865.1.18, тип „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ с  площ от 129 кв. м.

 1. Текущото поддържане и ремонтите  на гореописаните имоти се извършват от Приобретателя.

 1. Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи договори за предоставяне на безвъзмездно право на управление

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №18 от дневния ред, по вх.№698/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!