РЕШЕНИЕ № 312/12.11.2020г.

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 3 „Мизинка”, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „АЛАКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, за обект: «КЪМПИНГ- ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА СЪС СПА  ЦЕНТЪР С БАСЕЙНИ», находяща се в ПИ  с идентификатор 10450.151.57 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал. 3 от Закона за водите и постъпило Заявление от Здравка Даскалова, в качеството си на Управител на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, с ЕИК 112614014,  допълнително Заявление  с вх. 53-00/888 от 18.06.2019 год.и вх. № 53-00/1434 от 24.08.2020 год. и след проведеното  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Общински съвет-Велинград, дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водовземно съоръжение- Сондаж № 3 „Мизинка”, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, с ЕИК 112614014, за обект: «КЪМПИНГ- ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА СЪС СПА  ЦЕНТЪР С БАСЕЙНИ», находящ се в ПИ с идентификатор 10450.151.57 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, със средноденонощен дебит от Сондаж № 3 „Мизинка” до 0,70л/сек, целогодишно за 365 дни, като заявеното водно количество е до 22 075,00 куб/м. за 365 дни, за срок от 10(десет) години, с цел на водовземането – „всички други цели”, възмездно.

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №20 от дневния ред, по вх.№679/14.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!