РЕШЕНИЕ № 317/12.11.2020г.

Относно: Одобряване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№87-88-89-90-91-92 между кв.9, 12 и 18 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№87-88-89-90-91-92 между кв.9, 12 и 18 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

            С проект за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 87-88-89-90-91-92 се измества по съществуваща на място улица и се образува нова улица с о.т.№№ 87-87а-87б-88-89-90-91-92 с ширина 6,00 м..

           Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на засегнатите парцели се продължават и прекъсват до новопроектираната улица.

          Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в проекта.

          2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №25 от дневния ред, по вх.№665/06.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!