РЕШЕНИЕ № 321/12.11.2020г.

             

  Относно: Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация, засягащ част от кв.197 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8,  т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласието си за  одобряване на ПУП – ЧИРП, както следва  :

 -уличната регулация се променя, като се оцифрява част от края на регулацията по обезсиления план от 1990г. и 1991г. и част от ПИ 10450.3.269 по КК на град Велинград се присъединяват към новообразувания УПИ XIII-3234,3235,3236.

-дворищната регулация се изменя, като за сметка на част от ПИ 10450.3.269 и УПИ XIII-1742,8246 се образуват един нов парцел с площ и отреждане съответно:

УПИ XIII-3234,3235,3236 е с площ 897 кв.м.

 Площ на придаваема общинска част / проектен ПИ 10450.501.3234/ към УПИ XIII-3234,3235,3236 – 75 кв.м.

  Площ на придаваема общинска част / проектен ПИ 10450.501.3236/ към УПИ XIII-3234,3235,3236 – 351 кв.м.

  Площ на проектен ПИ 10450.501.3235 – 470 кв.м.

  Промяната в уличните регулационни линии е отразена с кафяв цвят в идейното предложение.

  2. Дава съгласието си за сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ с Община Велинград, като упълномощава кмета на Община Велинград да подпише предварителен договор и да извърши последващи действия по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №29 от дневния ред, по вх.№661/05.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!