РЕШЕНИЕ № 322/12.11.2020г.

Относно: разрешение за изработване на ПУП – СХЕМА НА ТРАСЕ на ОБЕКТ: ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА Ф40 PPR STABI BETA/Ф90 PEHD – ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОД “ВЛАСА” АЦ Ф160 ПРЕСИЧАЩ УЛ.”ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” ДО ПИ № 10450.150.131, М. ВЕЛЬОВИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЕЛИНГРАД.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

I.разрешава изработване на ПУП – СХЕМА НА ТРАСЕ НА ОБЕКТ: ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА Ф40 PPR STABI BETA/Ф90 PEHD – ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОД “ВЛАСА” АЦ Ф160 ПРЕСИЧАЩ УЛ.”ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” ДО ПИ № 10450.150.131, М. ВЕЛЬОВИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЕЛИНГРАД.

   Заданието е възложено на ЕТ „Бучков-91 -Васил Вучков” от „Янови – Пенчо Стоянов Янов”.

Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от съществуващ общински водопровод “ВЛАСА” АЦ Ф160, като връзката ще се осъществи на пресечката на ул. Искра и ул. Евлоги Георгиев и достигащ до ПИ 10450.150.131, местност «Вельовица» по КК на гр. Велинград. Планът ще се изработи в съответствие с Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Трасето ще бъде осъществено подземно. Общата дължина на новото трасе ще бъде 2123 м.

 То ще бъде проектирано да започне от т.1 – съществуващ общински водопровод “ВЛАСА” АЦ Ф160, като връзката ще се осъществи в близост до пресечката на ул. Искра и ул. Евлоги Георгиев (ще се изгради нова помпено/водомерна шахта в южния тротоар на улицата), да тръгне по ул. Евлоги Георгиев, след това да пресече пътното платно и да тръгне в югозападна посока по ул. Евлоги Георгиев (в северното платно и южно от р. Луковица), да пресече р. Луковица на пресечката с ул. Тошо Стайков и да продължи в южното платно на ул. Евлоги Георгиев (северно от р. Луковица), докато достигне до парк Вельова баня. От там продължава в западна посока през УПИ XIV-Детски Увеселителен комплекс и парк, кв.414 и УПИ XII-Парк (10450.502.1928, 10450.502.1760), пресича р. Луковица и минава през УПИ XV-Вельова баня, кв.4142 (ПИ 10450.502.1919). След това минава по улица между кв.4142 и кв.1841 (ПИ 10450.502.3135) и през сервитута на съществуващ полски път от КК на гр.Велинград достига до ПИ 10450.150.131, местност «Вельовица» по КК на гр. Велинград, където ще се осъществи бъдещето инвестиционно намерение на възложителя. Трасето е проектирано на около 0,50м. – 1,00м. от тротоара в улиците и на около 1м. от имотните граници извън регулацията на гр. Велинград.

Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

II..Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ

III. Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

IVРешението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б ал. 4 от ЗУТ

V.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №30 от дневния ред, по вх.№663/06.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!