РЕШЕНИЕ № 323/12.11.2020г.

Относно: ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ I-4793,4795-„За хотелски комплекс, търговия и услуги” /ПИ 10450.503.1920 по КК/ и на част от улица с о.т. №№ 1478-3034 в кв.660 по плана на гр. Велинград.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал. 2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно изработване на  ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ I-4793,4795-„За хотелски комплекс, търговия и услуги” /ПИ 10450.503.1920 по КК/ и на част от улица с о.т. №№ 1478-3034 в кв.660 по плана на гр. Велинград.

             С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като част от улица с о.т. №№ 1478-3034 се придава към УПИ I-4793,4795 по взаимно съгласие на съсобствениците и на основание чл.15 от ЗУТ /придаваема част № 1/.

               Новообразуваният УПИ е с отреждане и площ съответно:

               УПИ I-„За хотелски комплекс, търговия и услуги” с площ- 1505 кв.м.

                Придаваема част № 1 е с площ 95 кв.м.

             2. Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи писмено предварително съгласие, нотариално заверено, за частичното изменение, описано в т. 1.

             3. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за промяна на статута на придаваема част № 1 с площ 95 кв.м. /част от улица с о.т. №№ 1478-3034/   от публична в частна общинска собственост.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №31 от дневния ред, по вх.№702/22.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!