РЕШЕНИЕ № 325/12.11.2020г.

Относно: Одобрява подробен устройствен план–парцеларен план за обект: Външно електрозахранване на ПИ 10450.94.32 от ТП 69 в ПИ 10450.93.94, м.“Могилица“ от КК на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ, Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност  Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план– парцеларен план  за обект:Външно електрозахранване на ПИ 10450.94.32 от ТП 69 в ПИ 10450.93.94,м.Могилица от КК на гр.Велинград.

                        Проектираният електропровод НН е с обща дължина299 м.Трасето започва от КРШ, монтиран пред ТП 69, намиращ се в ПИ 10450.93.94 с НТП -„За съоръжение на електропровод“, продължава на север в ПИ 10450.94.78 (на0.60 мот източната граница на имота) с НТП- „ За местен път“. Електропровода пресича ПИ 10450.94.78 на запад и достига до границата  на  ПИ 10450.94.32, където завършва в ново стандартизирано електромерно табло .

                        За електропровода е определен сервитут от0,60 мкъм имотите и 1,5 към пътя от ЕР ЮГ,КЕЦ Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №33 от дневния ред, по вх.№704/22.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!