РЕШЕНИЕ № 328/12.11.2020г.

Относно: ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ XX-„За училище” в кв.8 по регулационен план на с. Кръстава, общ. Велинград

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно изработване на  ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ XX-„За училище” в кв.8 по регулационен план на с. Кръстава, общ. Велинград.

       УПИ XX-„За училище” е с площ 6930 кв.м.

            С проекта за частично изменение плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XX-„За училище” в кв.8 по регулационен план на с. Кръстава, „свободно” застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти и улица, както е показано в графичния материал.

            Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”. Параметри на застрояване са – плътност 60%, Кинт=1.2, минимална озел. площ 40% ,етажност – до 3 етажа /10м/.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

3.Разпореждам да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

С оглед да се защити особено важен обществен интерес, изразяващ се в изграждане на спортна площадка в двора на училището в с.Кръстава, която ще се използва за учебни занятия по физическо възпитание и спорт на учениците в училището, а също така и от жителите на с.Кръстава, като закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в незъвможност Община Велинград, преди изтичане на крайния срок, да представи всички необходими документи за получаване на финансиране за изграждане на спортната площадка.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №36 от дневния ред, по вх.№709/23.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!