РЕШЕНИЕ № 329/12.11.2020г.

Относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост / парцеларен план за трасе на обект общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.

             ПУП-ПП е изготвен в съответствие с изискванията на чл.59, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.1 т.1 от Закона за горите, тъй като част от пътя /два имота: 5.63 и 5.99/ преминават през горска територия в района на дейност на ДГС „Алабак“, община Велинград.

            Община Велинград е собственик на 7 /седем/ от имотите, засегнати от трасето на пътя по КК на с.Абланица.

             Целта на Парцеларния план е да се определи трасе на нов общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, във връзка със започване на процедура по чл.73, ал.1, т-2 от Закона за горите.

             Съгласно заданието и идейното предложение за ПУП- парцеларен план за трасе е проектиран да започне от т.1-ж.п. гара Цветино до т.380-Магерови колиби.

            Трасето засяга земи, извън регулацията на с.Абланица. Засегнатите от трасето имоти, са описани в приложение-регистър на засегнатите имоти.

            Трасето е отразено с червен цвят в идейното предложение, изготвен от инж. Васил Бучков.

            Представени са: задание, по реда на чл.125 от ЗУТ, Координатен регистър на чупките-регистри на засегнатите от трасето имоти, скица от ОСЗ-Велинград, скица-идейно предложение и положително становище на главен архитект.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №37 от дневния ред, по вх.№731/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!