ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и становища по проект на финален доклад за изпълнение на ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020 в срок до 14 декември 2020 година.

ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА МОГАТ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ, КАКТО СЛЕДВА:

-          по електронен път на имейл:obshtina@velingrad.bg

-          на хартиен носител в деловодството на община Велинград на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35, ет. 1

Публичната консултация се организира, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Управляващия орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020.

Коментарите са изключени!