Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 64  от 18.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване.

    С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда за сметка на УПИ ХIV3644  да се образуват два нови урегулирани поземлени имота, както е показано със зелен цвят в графичната част на проекта с равни площи и отреждане, както следва

:нов УПИ ХIV3558 - 352 м2 (определен нов проектен идентификатор от СГКК Пазарджик съгласно удостоверение с изх. № 25-828-05.01.2021 г. – ПИ 10450.502.3558);

              нов УПИ ХХVII3559 – „за ЖС, търговия и услуги” - 352 м2 (определен нов проектен идентификатор от СГКК Пазарджик съгласно удостоверение с изх. № 25-828-05.01.2021 г. – ПИ 10450.502.3559)

-  за УПИ ХIV3558  се предвижда запазване на жилищната сграда и ново застроително петно, до три етажа, свързано застрояване със съществуващата сграда, като се предвижда възможност за нейното надстрояване до три етажа, при спазване на всички нормативни отстояния;

за УПИ ХХVII3559  се предвижда запазване на съществуващият гараж и ново застроително петно имота – свободно застрояване, на улична регулация, катo ceспазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата

    Параметрите на застрояване са етажност – до три етажа, плътност на застрояване – максинум 60% , Кинт =1.2 м., минимална озеленителна площ-40%. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

Коментарите са изключени!