Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 28.01.2021г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  28.01.2021г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. , със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет-Велинград за периода 01.07.2020г.-31.12.2020г.вкл. Докл.:Пл.Хаджиев
 3. Приемане Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина
 5. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху второ авансово плащане по договор за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”. Докл.:В.Атанасов
 6. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”. Докл.:В.Атанасов
 7. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор за Проект „Изграждане на спортна площадка в СУ “Св.св. Кирил и Методий, гр. Велинград”. Докл.:В.Атанасов
 8. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за Проект „Изграждане на спортна площадка в СУ “Св. св. Кирил и Методий , гр. Велинград”. Докл.:В.Атанасов
 9. Одобрение на два броя петна за поставяне на нови рекламно-информационни елементи-билбордове.Докл.:Н.Мерджанова
 10. Приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2020г., описани в констативен протокол, представен от комисия, назначена със заповед №47/08.01.21г. на Кмета на Община Велинград. Докл.:инж.П.Кондев
 11. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Столарски и синове” ЕООД за обект: „Производствена база хале №6-топло и студозахранване за технически нужди”. Докл.:Г.Владимирова
 12. Кандидатстване на Община Велинград пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа+ в Община Велинград”. Докл.:Н.Видаркинска
 13. Създаване на нова средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво за дванадесет месеца за 81бр. потребители с доставчик на услугата Община Велинград, финансирана с безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в Община Велинград”. Докл.:Н.Видаркинска
 14. Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерки заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016г.-2020г. Докл.:Р.Гарданска
 15. Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г. Докл.: Р.Гарданска
 16. Мониторингов доклад за 2020. По Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г. Докл.:Т.Кръстева
 17. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021г. Докл.:Т.Кръстева
 18. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:И.Ардалиев
 19. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на десет броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – павилиони в парка до читалище „Отец Паисий”. Докл.:И.Ардалиев
 20. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – маси и столове и навес пред собствен търговски обект в с.Света Петка. Докл.:И.Ардалиев
 21. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на четиридесет и два броя петна за поставяне на маси за продажба на мартеници. Докл.:И.Ардалиев
 22. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно с площ 42кв.м., изцяло попадащо в УПИ ХІ-6496 „За парк” в кв.172 по плана на гр.Велинград. Докл.:И.Ардалиев
 23. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение от 78кв.м. в имот с идентификатор 10450.502.1638.2. Докл.:И.Ардалиев
 24. Удължаване ползването на общински имот, предмет на Договор №49/27.01.2011г. между Община Велинград и ЕТ „Радеил – Деян Димов”  от същия наемател до провеждане на нова процедура за отдаването му под наем. Докл.:И.Ардалиев
 25. Продажба на два броя поземлени имоти, находящи се съответно в УПИ ХІ-ИВС и УПИ Х-ИВС, кв.43 по плана на с.Юндола и определяне на пазарна цена за продажба. Докл.:И.Ардалиев
 26. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – обществена тоалетна кв.Каменица. Докл.:И.Ардалиев
 27. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот целият с площ от 4702кв.м., във връзка с предварително съгласие и влязла в сила Заповед №1084/07.07.20г. на Кмета на Община Велинград в кв.141 по плана на гр.Велинград. Докл.:Ал.Керина
 28. Подпомагане на бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID -19, чрез освобождаване временно от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, които имат сключени договори за наем с Община Велинград, както и ползватели на общински терени за извършване търговия на открито, които са ограничили или преустановили дейността си в епидемична обстановка. Докл.:Ал.Керина
 29. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. Докл.:Н.Келчева
 30. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2021г. Докл.:Н.Келчева
 31. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790-„За жилищно строителство” в кв.27 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 32. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ VІ-532 в кв.53 и улица с о.т.№№38-186-184 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 33. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1440-общински в кв.72 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 34. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация /по §8 от ЗУТ/ на УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 35. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 65-общински в кв.5 по плана на с.Абланица, кв.Магерово. Докл.:А.Бошнак
 36. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001, имот 926 с площ 2000кв.м. на н-ци Таир М.Бакалов в местност „Липовец”. Докл.:А.Бошнак
 37. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001, имот 968 с площ 400кв.м. на н-ци Мустафа М.Маджиров в местност „Гадженица”. Докл.:А.Бошнак
 38. Разрешаване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод на нов довеждащ водопровод Ф150 за връзка на водоем с водопровод за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, както и връзка на кв.88 и 65 в земя извън регулация. Докл.:А.Бошнак
 39. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1439-общински в кв.70 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 40. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти 1417-общ., 1418-общ. и 1419-общ. в кв.39 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 41. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.149.8, местност „Голямо блато” по КК на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева
 42. Разрешение за изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване в местност „Вельовица” по КК на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева
 43. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.18 по плана на гр.Велинград.Докл.:Д.Кондева
 44. Разрешаване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 45. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за имот 10450.149.55, местност „Голямо блато” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 46. По Програмата за работа на ОбС:

От декември 2020г.:

46.1. Подробен Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2020г., включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и приходи от тях.

м.януари:

46.2. Отчет на Кмета на Общината за 2020г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА.

46.3.Програма за управление на Община Велинград за мандат 2020-2023г.

46.4.Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

            46.5. Приемане на бюджета на Община Велинград за 2021г.; Приемане на Програма за капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2021г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг: Приемане на тригодиша бюджетна прогноза, чл.94, ал.3, т.9 от ЗПФ. Отложено за м.февруари

46.6. Приемане на Календар с дейности в сферата на културата за 2021г.,  включващ изготвянето на план- сметка с източници на финансиране. Отложено с писмо №50/18.01.21г.

46.7. Приемане на Програма за 2021г. на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград;  Отложена с писмо №26/15.01.21г. за м.март

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Заседаниеята на ПК ще бъдат присъствени, място: Голяма зала на Община Велинград/

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

25.01.2021г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.01.2021г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.01.2021г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.01.2021г. /вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.01.2021г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.01.2021г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                 /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!