С ГОДИНА УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ“ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

     През месец Ноември 2020г. бе подписано Допълнително споразумение №04 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Велинград.

    С настоящето допълнително споразумение бе удължен периодът за изпълнение на проекта до 31.12.2021 г. като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 226 263,61 лева.

     Целта на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Коментарите са изключени!