ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2021 г.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.02.2021г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2021 Г.
  3. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА.

ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.84, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВАШИ СТАНОВИЩА И / ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obshtina@velingrad.bg

Б/ ЧРЕЗ „ДЕЛОВОДСТВО”

Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва:

1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”;

2. материали на хартиен носител:

2.1. кабинет №35, ет.3;

2.2. кабинет №14, ет.1

            С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии.

 

 

 

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ : / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ФИНАНСОВА РАМКА Бюджет 2021 

Капиталови разходи

     

Коментарите са изключени!