Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

I.            Допуска до събеседване следните кандидати:

За „изпълнител-диспечер” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Невена Здравкова Шуманова Изпълнител-диспечер
Рени Стефанова Бакърджиева Изпълнител-снабдител, изпълнител-диспечер и социален работник
Иван Благоев Кунчев Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

За „изпълнител-снабдител” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Таня Борисова Касабова Изпълнител-снабдител
Альоша Сашов Димитров Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор
Иван Пеев Георгиев Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор
Запринка Методиева Николова Изпълнител-снабдител
Анелия Петева Милева Изпълнител-снабдител
Даниела Стоилова Шейнова Изпълнител-снабдител
(няма отбелязани дати на декларациите)Даниела Бисерова БошнаковаИзпълнител-снабдителПенка Минкова ГеоргиеваИзпълнител-снабдител (подпис на автобиография)Рени Стефанова БакърджиеваИзпълнител-снабдител, изпълнител-диспечер и социален работникМария  Димитрова ИлиноваИзпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор (подпис на автобиография, липсва шофьорска книжка и талон)Снежана Ангелова УзуноваИзпълнител-снабдителИван Благоев КунчевИзпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

2.3.За „изпълнител-шофьор” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Альоша Сашов Димитров Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор
Иван Пеев Георгиев Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор
Марио Иванов Спасов изпълнител-шофьор
Мария  Димитрова Илинова Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор
(подпис на автобиография, липсва шофьорска книжка и талон)Иван Благоев КунчевИзпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

            За медицински сестри документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя Длъжност
Костадинка Тодорова Пипева медицинска сестра
Диана Борисова Кунчева Медицинска сестра
Антоанета  Борисова Белухова Медицинска сестра

За социален работник документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя Длъжност
Айше Махмудова Манушова Социален работник
Неджибе  Абдиова Палова Социален работник
Мария Иванова Хрискова Социален работник или психолог
(магистър социална педагогика, бакалавър социални дейности)

За психолог документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя Длъжност
Георги Владимиров Божанов психолог

 

  1. II.         Недопуска до събеседване следните кандидати:

 

-          Рени Стефанова Бакърджиева за длъжност „социален работник”.

-          Петя Костадинова Башкехайова за длъжност „социален работник”.

-          Мария Димитрова Шутева за длъжност „социален работник”.

-          Мария Иванова Хрискова за длъжност „психолог”.

-          Венцислав Цанков Илиев не е отбелязана позиция.

-          Младен Ангелов Рубски не е отбелязана позиция.

-          Мария Димитрова Илинова за длъжността „изпълнител-шофьор” не е представила шофьорска книжка и талон.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 27.01.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Велинград, находяща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

  1. III.     Критерии, по които ще се извършва подбора.
  2. Мотивация за работа и професионален опит (ако е приложимо);
  3. Комуникативност и умения за общуване;
  4. Желание и възможност да предоставя социална работа;
  5. Адаптивност  в предоставянето на този вид услуги;
  6. Нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време.

 

 

            За всеки кандидат се оценява по скалата от 0 до 3, като оценка 3 се поставя за отличен отговор, оценка 2 се поставя за много добър отговор; оценка 1 се поставя за добър отговор и оценка 0 се поставя за незадоволителен отговор.

            Максималният средноаритметичен брой точки за всеки кандидат е 15 точки.

            Допустим минимален брой точки за оценка от събеседване е 5 точки. Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 5 не се одобряват за длъжността.

            Кандидатите се класират по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването.

            След провеждане на събеседването списъкът с оценените и класирани кандидати за персонал, се излага на видно място в сградата на Община Велинград и на сайта на общината. По телефон и/или по имейл се уведомяват допуснатите до събеседване кандидати.

Тодор Янков …………(П)               

Председател на Комисията

Процедура „Патронажна грижа +

№ BG05M9OP001-6.002

Коментарите са изключени!