СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

Длъжност

Три имена на одобрения за длъжността кандидат

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

 

Психолог- 1бр.

 

Ангел Владимиров Симеонов

Коментарите са изключени!