СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение №7

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 1. Допуска до събеседване следните кандидати:

За „изпълнител-диспечер” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Невена Здравкова Шуманова

Изпълнител-диспечер

Рени Стефанова Бакърджиева

Изпълнител-снабдител, изпълнител-диспечер и социален работник

Иван Благоев Кунчев

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

За „изпълнител-снабдител” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Таня Борисова Касабова

Изпълнител-снабдител

Альоша Сашов Димитров

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Иван Пеев Георгиев

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Запринка Методиева Николова

Изпълнител-снабдител

Анелия Петева Милева

Изпълнител-снабдител

Даниела Стоилова Шейнова

Изпълнител-снабдител

Даниела Бисерова Бошнакова

Изпълнител-снабдител

Пенка Минкова Георгиева

Изпълнител-снабдител

Рени Стефанова Бакърджиева

Изпълнител-снабдител, изпълнител-диспечер и социален работник

Мария  Димитрова Илинова

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Снежана Ангелова Узунова

Изпълнител-снабдител

Иван Благоев Кунчев

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

2.3.За „изпълнител-шофьор” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Альоша Сашов Димитров

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Иван Пеев Георгиев

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Марио Иванов Спасов

изпълнител-шофьор

Мария  Димитрова Илинова

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор

Иван Благоев Кунчев

Изпълнител-снабдител, изпълнител-шофьор, изпълнител-диспечер

    За медицински сестри документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Костадинка Тодорова Пипева

медицинска сестра

Диана Борисова Кунчева

Медицинска сестра

Антоанета  Борисова Белухова

Медицинска сестра

За социален работник документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Айше Махмудова Манушова

Социален работник

Неджибе  Абдиова Палова

Социален работник

Мария Иванова Хрискова

Социален работник или психолог

За психолог документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Георги Владимиров Божанов

психолог

 1. Недопуска до събеседване следните кандидати:

 • Рени Стефанова Бакърджиева за длъжност „социален работник”.

 • Петя Костадинова Башкехайова за длъжност „социален работник”.

 • Мария Димитрова Шутева за длъжност „социален работник”.

 • Мария Иванова Хрискова за длъжност „психолог”.

 • Венцислав Цанков Илиев не е отбелязана позиция.

 • Младен Ангелов Рубски не е отбелязана позиция.

 • Мария Димитрова Илинова за длъжността „изпълнител-шофьор” не е представила шофьорска книжка и талон.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 27.01.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Велинград, находяща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

 1. Критерии, по които ще се извършва подбора.

 1. Мотивация за работа и професионален опит (ако е приложимо);

 2. Комуникативност и умения за общуване;

 3. Желание и възможност да предоставя социална работа;

 4. Адаптивност  в предоставянето на този вид услуги;

 1. Нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време.

    За всеки кандидат се оценява по скалата от 0 до 3, като оценка 3 се поставя за отличен отговор, оценка 2 се поставя за много добър отговор; оценка 1 се поставя за добър отговор и оценка 0 се поставя за незадоволителен отговор.

    Максималният средноаритметичен брой точки за всеки кандидат е 15 точки.

    Допустим минимален брой точки за оценка от събеседване е 5 точки. Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 5 не се одобряват за длъжността.

    Кандидатите се класират по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването.

    След провеждане на събеседването списъкът с оценените и класирани кандидати за персонал, се излага на видно място в сградата на Община Велинград и на сайта на общината. По телефон и/или по имейл се уведомяват допуснатите до събеседване кандидати.

Тодор Янков …. (П)

Председател на Комисията

Процедура „Патронажна грижа +”

№ BG05M9OP001-6.002

Коментарите са изключени!